28.11.2018
W związku z realizacją projektu "Z nami równaj szansę - Zmieniam swoje życie, jestem aktywny", nr projektu RPWP.07.01.02-30-0003/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/ kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w poniżej.

Rozeznanie rynku - kursy zawodowe "Z nami równaj szansę"

Do góry