Realizatorzy:
KMC Przemysław Korach – Lider Projektu
Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań – Partner I
Fundacja Akademia Europejska – Partner II

Termin realizacji: od 01.06.2016 r. do 31.10.2018 r.
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty, staże zawodowe (1350 zł netto/miesięcznie)

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w szczególności poprzez:


Grupa docelowa:

Do projektu zostanie przyjętych 60 osób (32 Kobiety i 28 mężczyzn ), w tym:


Projekt skierowany jest w całości do:

niepracujących Osób Niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby:

korzystające z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ, osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.


Zakres wsparcia w projekcie:
Dla wszystkich uczestników przewidziano:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854; lub wysyłając e-mail: staze@profesja-poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu.


Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0003/16, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Wartość dofinansowania z UE: 560 060,62 zł.

Wartość projektu: 589 537,50 zł

Do góry